Türkiye ve enerji stratejileri

Son yıllarda aslında çok doğal karşılanacak bir şekilde, gerek ülke gerekse bireyler anlamında üzerinde itinayla durulması gereken olgu olarak enerji kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanımı geliyor. Bu konudaki önemi ise açıklarken dayanacağımız temel ise enerji kaynaklarının tükenmesi. Doğal enerji kaynaklarının git gide azaldığı son yıllarda, bu anlamda atılacak her bilinçli adım, ileride doğacak sıkıntılı süreç anlamında çok önemli bir adım olmaktadır.

Bu anlamda, ülkemizde durum aslında farklı sayılamayacak ölçülerdedir. Türkiye’nin enerji politikası nasıl ilerliyor bir bakalım. Baktığımızda gördüğümüz tablo ise son on yıl içerisinde, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin’den sonra en fazla olduğu ikinci ülke olan ülkemizin durumuna ışık tutuyor. Gelecekteki dönemde de enerji talebi artışı bakımından dünyanın en dinamik enerji ekonomilerinden biri olmaya devam etmemiz öngörülebilir. Hızla artan enerji talebi neticesinde Türkiye’nin enerji politikası şu yönde ilerlemiştir. Özellikle petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığımız artmakta, bu anlamda yeni stratejiler ortaya koyulması gelecek için gerekmektedir.

Türkiye’nin enerji politikası anlamında, toplam enerji talebinin yaklaşık dörtte biri yerli kaynaklardan karşılanmaktayken, kalan bölümü farklı anlamdaki ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu sebepledir ki, Türkiye farklı kanallardan gelişen enerji stratejisi çerçevesinde, yararlanılan kaynak ülkelerin ve güzergâhların farklı ve çeşitli olması gerektiğini,  yenilenebilir enerjinin toplam enerji kaynakları içerisindeki yüzdesinin mutlaka ama mutlaka artması gerektiğini, nükleer enerjiden de yararlanılmaya başlanılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik her türlü stratejik ve bilinçli çalışmalarda bulunulmasını amaçlamaktadır.

Türkiye’nin enerji politikası anlamında sürdürdüğü çalışmalarında yine, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bu anlamda proje bakımından stratejik hamleler yapılması, yerel kaynakların kullanımının arttırılması çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseltmesi ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması anlamında yeni hedefler geliştirilmesi çalışmaları mevcuttur.

Türkiye’nin enerji politikası aslında enerji ve enerjinin doğru kullanılması anlamında, kendi ülkesi ve bireyleri yanında dünyaya karşıda sorumlu olduğu bir olgudur. Bu bakımdan enerjiyi bilinçli ve doğru tüketmek, gelecekte doğabilecek riskler anlamında önlemlerin şimdiden alınıp, buna uygun stratejik projelerin oluşturulması anlamını taşıyan bir olgudur.